Za zadovoljstvo vlasnika i korisnika marine

ARGIROS poznaje i razumije industriju luka nautičkog turizma – marina. Pružamo usluge upravljanja i poslovnog vodstva lukama nautičkog turizma – marinama, prilagođene kako bi odgovarale specifičnim potrebama, posebno marinama koje imaju kapacitet za prihvat luksuznih jahti.

Imamo stručnost kako bi omogućili najbolji pristup poslovanju, operativnim poslovima, upravljanju objektima, financijama, računovodstvu i izradi izvještaja prema zahtjevima, radi potpunog uvida u poslovanje za potrebe donošenja odluka. Imamo iskustva u koordinaciji i osiguranju pravne podrške.

Upravljamo ljudskim resursima i kadroviranjem. Pružamo sveobuhvatan vodič za djelatnike i program obuke i edukacije u svrhu postizanja pozitivnih rezultata. Kvalitetni i educirani zaposlenici jedan su od temelja uspješnog poslovanja svake marine.

Posebnu pažnju posvećujemo zaštiti okoliša, sigurnosti, upravljanju rizicima, marketingu, oglašavanju i savjetovanju.

U središtu svega, Argiros pruža izvrsne usluge naručitelju usluge i korisnicima marine kroz blisku suradnju, kako bi se osigurao uspjeh i rast. Upravljanja rizikom će sačuvati i zaštititi poslovanje. Argiros radi na stvaranju i primjeni cijelog paketa najnovijih svjetskih dostignuća i znanja o marinama.

Program upravljanja rizikom usredotočen je na upravljanje cjelokupnom marinom i prepoznavanju i eliminaciji situacija koje povećavaju rizik izloženosti. Vršimo godišnje sveobuhvatne inspekcije radi određivanja i ispravljanja potencijalnih problema što dodatno smanjuje i eliminira rizik. Smanjenje rizika zasnovano je na sveobuhvatnoj pažnji na detalje, čime eliminiramo izlaganje riziku koje rezultira financijskim gubicima, naknadnim troškovima radnika, pravnim naknadama i troškovima, povećanim premijama osiguranja i ostalih administrativnih troškova. Ovakav pristup rezultira sigurnim smanjenjem ukupnih troškova poslovanja i većom dobiti.

Izrađujemo poslovne planove zasnovane na komparativnim prednostima lokacije i okruženja.